This report, the 57th in the series, contains information about the aquatic animal health status of thirteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses the outcomes of the 11th meeting of the Asia Regional Advisory Group on Aquatic Animal Health.

In this issue:

Aquaclimate Project gets thumbs up from regional workshop on climate change. Developing climate resilient aquaculture: The Aquaclimate Project. Regional framework for cooperation on climate change. Emergency regional consultation on shrimp early mortality syndrome, 9-10 August, Bangkok. Regional study/workshop on adoption of aquaculture assessment tools for sustainability. Regional proficiency testing for aquatic animal disease diagnostic laboratories.

This report, the 56th in the series, contains information about the aquatic animal health status of fifteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses a case definition for acute hepatopancreatic necrosis syndrome ("early mortality syndrome") in cultured shrimp in Asia.

The Asia Regional Advisory Group on Aquatic Animal Health meets annually to discuss regional health issues including emerging disease threats. This report includes a review of regional disease status circa 2011, global and regional disease reporting arrangements, global issues and standards, progress in implementation of the the Regional Technical Guidelines on Health management for the Responsible Movement of Live Aquatic Animals, identification and designation of regional aquatic animal health resources and regional and international cooperation.

This report, the 55th in the series, contains information about the aquatic animal health status of fourteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses acute hepatopancreatic necrosis syndrome ("early mortality syndrome") in cultured shrimp in Asia.

This report, the 54th in the series, contains information about the aquatic animal health status of fourteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses emerging aquatic animal diseases in the region, including acute hepatopancreatic necrosis disease and scale-drop syndrome.

Richard Callinan presents on lessons learned in ACIAR's shrimp BMP programmes in Indonesia.

This report, the 5rnd in the series, contains information about the aquatic animal health status of thirteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses the 8th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture.

Tài liệu này là phiên bản thứ 3.0 về “Thực hành quy phạm thực hành quản lý tốt hơn (BMP) cho nghề nuôi cá tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”. Phiên bản này được chỉnh sửa từ phiên bản 2.0 dựa trên kết quả thí nghiệm ở 11 điểm trình diễn tự nguyện thực hiện theo BMP phiên bản 2.0 và ý kiến phản hồi của các hộ tham gia trình diễn và các nhóm liên quan khác trong các đợt hội thảo. Cùng với tài liệu này, nông dân cũng được dự án cung cấp một bản hướng dẫn BMP đơn giản hơn bằng tiếng Việt (chỉ bao gồm các bước thực hiện BMP) và sổ ghi chép các hoạt động hằng ngày. “Gói tài liệu” này được phổ biến đến người nuôi nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng BMP vào nghề nuôi cá tra ở Việt Nam.

This report, the 52nd in the series, contains information about the aquatic animal health status of thirteen states in the Asia-Pacific region. The foreword discusses transboundary disease issues and contingency planning.