Biện pháp phát triển nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ ở châu Á

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Biện pháp phát triển nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ ở châu Á. Đây là kết quả của sự hợp tác và nỗ lực nghiên cứu cùng với sự đóng góp của nông dân, ngư dân, cộng đồng dân cư xung quanh các các hồ chứa nước và hồ tự nhiên, các cán bộ kỹ thuật và các nhà khoa học của một số quốc gia như Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Sri Lan-ca và Việt Nam. Mục tiêu của cuốn sách không nhằm hướng dẫn thực hành như tài liệu khuyến ngư, mà thực sự là công trình tổng kết kinh nghiệm từ kết quả thực tế của nhiều địa phương, kết quả nghiên cứu khoa học, và những cơ sở lý thuyết liên quan đến lĩnh vực này.

1484639363_better-practice-approaches-culture-based-fisheries-vietnamese.pdf

Publisher: Australian Centre for International Agricultural Research

Rights: Copyright, all rights reserved.

Related

Technical publications

NACA publishes technical papers and manuals for a wide variety of farming systems and related environmental and social issues. Many of these provide guidance on better management practices with a view to improving crop outcomes and on-farm resource utilisation efficiency. By using inputs such as feed and power more efficiently, farmers can simultaneously improve their profitability and environmental performance.