Quy tắc thực hành quản lý tốt hơn cho nuôi cá tra ở

Tài liệu này là phiên bản thứ 3.0 về “Thực hành quy phạm thực hành quản lý tốt hơn (BMP) cho nghề nuôi cá tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”. Phiên bản này được chỉnh sửa từ phiên bản 2.0 dựa trên kết quả thí nghiệm ở 11 điểm trình diễn tự nguyện thực hiện theo BMP phiên bản 2.0 và ý kiến phản hồi của các hộ tham gia trình diễn và các nhóm liên quan khác trong các đợt hội thảo. Cùng với tài liệu này, nông dân cũng được dự án cung cấp một bản hướng dẫn BMP đơn giản hơn bằng tiếng Việt (chỉ bao gồm các bước thực hiện BMP) và sổ ghi chép các hoạt động hằng ngày. “Gói tài liệu” này được phổ biến đến người nuôi nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng BMP vào nghề nuôi cá tra ở Việt Nam.

Tài liệu này (Phiên bản 3.0) đã được hiệu đính dựa trên ý kiến đóng góp tại Hội thảo quốc gia về BMP cho cá tra tổ chức ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2010 tại thành phố Long Xuyên, An Giang với sự tham gia của nhiều thành phần liên quan trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Tài liệu này bao gồm các phần sau:

  • Phần A: Thông tin chung về Quy phạm thực hành quản lý nuôi tốt hơn (BMP).
  • Phần B: BMP cho trại nuôi thương phẩm cá tra.
  • Phần C: BMP cho trại giống cá tra.
  • Phần D: BMP cho trại ương cá tra (ương từ bột lên giống).
  • Phần E: Những vấn đề khác liên quan đến BMP.
  • Phần F: Hướng đi tiếp theo.

1484636197_catfish_bmps_v3_final_vietnamese.pdf

Publisher: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific

Rights: Creative Commons Attribution.

Related

Technical publications

NACA publishes technical papers and manuals for a wide variety of farming systems and related environmental and social issues. Many of these provide guidance on better management practices with a view to improving crop outcomes and on-farm resource utilisation efficiency. By using inputs such as feed and power more efficiently, farmers can simultaneously improve their profitability and environmental performance.